กิจกรรมประกาศ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – RMUTP Rajamangala University of Technology Phra Nakhonสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย _ โลโก้  

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9

ประจำปีการศึกษา 2563

 

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563” โดยเปิดรับบทความวิจัย 9 สาขาวิชา

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเล่มบทความวิจัยและวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) เผยแพร่ผลงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563บทความ สรุปการประชุมวิชาการ 01 - Blooddonation
ผลงานบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการเผยแพร่ผลงานแล้วในวันที่ 25 กันยายน 2563 (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

  • ห้องนำเสนอ (อัพโหลดผ่านทาง Youtube)

 

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเต็มเรื่อง (Full paper) : ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563  ขยายถึง ภายในวันที่ 19 กันยายน 2563
    มาที่ E-mail : ECO.SIIMC2020@gmail.com
  • แจ้งผลการประเมินบทความเต็มเรื่อง : ภายในวันที่ 14 กันยายน 2563 ขยายถึง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว : ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563
  • ส่งไฟล์วิดีโอการนำเสนอในลักษณะการเผยแพร่แบบออนไลน์ : ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563

 

*** Full Paper Template 2020 ***

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งบทความ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ศิวรุตม์ จุลพรหม โทรศัพท์ 085-672-3868 นางสาวทิพย์มณี  โรมพันธ์  โทรศัพท์ 095-506-4942  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
www.lel.or.th คุณเบญจวรรณ กุศลส่ง โทรศัพท์ 02-345-1264