ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้    ด้านเทคโนโลยี วัสดุ พลังงาน สิ่งแวดล้อมด้วยกฎธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
ที่สังกัด มีภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความตระหนักรู้ เจตคติ และความเข้าใจกฎของธรรมชาติ วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางของความยั่งยืน

2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและระบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ

3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานด้านการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ