ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางธรรมชาติ โดยบูรณาการองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่สัมพันธ์กับการจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุเพื่อความยั่งยืน ด้วยหลักการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) อย่างสมดุล สามารถตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนในภาคทฤษฎี การวิจัยและพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้แนวทางของความยั่งยืน

3. เพื่อสร้างผู้นำทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและระบบการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ

4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ ภายใต้พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม