รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  2 ปี

2. ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย

3. การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  1. บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จำกัด
  2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  3. และอื่นๆ

5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว