หลักสูตร ป.โท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล (ประธานหลักสูตร)

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : natworapol.r@rmutp.ac.th

อาจารย์ ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ 

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : prin.b@rmutp.ac.th

ดร.สุวิทย์  แพงกันยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : suwit.p@rmutp.ac.th