ปี 2556

DSC_4460

โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนเพื่อรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังปี ค.ศ. 2012

SAM_2106

โครงการที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลลัพธ์โครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3

ในช่วงปี 2548–2554

(ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทำ EuP (Energy using Product)