รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

2. ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และเอกสาร ตำราในวิชาเรียนของหลักสูตรเน้นการสอนด้วยตำราภาษาอังกฤษ

3. การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ดี

4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

มีการทำความร่วมมือและร่วมงานกับหน่วยงานและบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

  1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
  3. บริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จำกัด
  4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว