แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายละเอียด

แผน ก (ก1)

(หน่วยกิต)

แผน ก (ก2)

(หน่วยกิต)

แผน ข

(หน่วยกิต)

 1. ศึกษางานรายวิชา

24

30

      วิชาบังคับ

12

12

      วิชาเลือก

12

18

 2. วิทยานิพนธ์

36

12

 3. การค้นคว้าอิสระ

6

รวม

36

36

36

โครงสร้างหลักสูตร