คู่มือปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี และเอกสารคำร้องต่างๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี

 

คู่มือปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี

QR Code สำหรับเอกสารต่างๆ 

  • แบบฟอร์มยื่นขอสอบเพื่ออนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์(วศ.01)
  • แบบประเมินการสอบหัวข้อโครงงาน (ยั่งยืน 01)
  • แบบรายงานความก้าวหน้า (วศ.02)
  • แบบขอสอบปริญญานิพนธ์(วศ.03)
  • แบบประเมินการสอบป้องกันปริญญานิพนธ์(ยั่งยืน 03)
  • ตารางบันทึกการเข้าพบและรับคําปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  • แผนการดําเนินงานรายสัปดาห์รายวิชาโครงงาน