หลักสูตร ป.เอก

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ  (ประธานหลักสูตร)

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : prin.b@rmutp.ac.th


อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : natworapol.r@rmutp.ac.th

 

ดร.เทอดพงษ์  แดงสี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : therdpong.d@rmutp.ac.th