แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (2 ปี ต่อเนื่อง)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

หลักสูตร

หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร                                                          76      หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   15      หน่วยกิต 

  • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                              6      หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                           3      หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                             6      หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                                           55      หน่วยกิต 

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                   9      หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                         31       หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                          15       หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                          6      หน่วยกิต