หลักสูตร ป.ตรี

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา (ประธานหลักสูตร)

Email : saharat_w@hotmail.com

อาจารย์สุวัสส์  แพ่งธีระสุขมัย (หัวหน้าสาขา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : suwat.tat@gmail.com

อาจารย์ ดร.สรสุธี  บัวพูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : sorasutee.b@rmutp.ac.th

อาจารย์พุทธิพงศ์  เลขะชัยวรกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : putipong.l@rmutp.ac.th

 

 

อาจารย์ ศิวรุตม์ จุลพรหม

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อาจารย์ประภาพร  พลอยยอด

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : pprapaphorn@ymail.com

อาจารย์ ดร.สุวิทย์  แพงกันยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : suwit.p@rmutp.ac.th

อาจารย์ ดร.เทอดพงษ์  แดงสี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Email : therdpong.d@rmutp.ac.th

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.สะคราญ.  สิชฌรังษี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา