อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) วิศวกรนักปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์

(2) วิศวกรออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(3) นักสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

(4) วิศวกรโรงงานที่มีศักยภาพในการบูรณาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การวางแผน การจัดซื้อ การขายและการตลาด

(5) วิศวกรกำหนดมาตรฐานการผลิต การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพสินค้า

(6) วิศวกรพัฒนาชิ้นส่วนหุ่นยนต์ บำรุงรักษาระบบดิจิทัลและหุ่นยนต์

(7) นักบริหารอุตสาหกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน