พิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยในพิธีจัด ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่าน

ขอบคุณภาพจาก : www.eng.rmutp.ac.th

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยคณะ) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยคณะ) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบคุณภาพจาก : www.eng.rmutp.ac.th

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ้อมย่อยคณะ วันอาทิตย์ที่  12  พฤศจิกายน  2560 ณ  ห้องประชุมเฟืองเหนือ  ชั้น  ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พระนครเหนือ)
*** กำหนดการซ้อมย่อยคณะ ***
ซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306

สอบถามกำหนดการ, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

Posted in ประกาศ | Tagged , | Leave a comment

เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (Reverse Vending Machine; RVM)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ทำการศึกษาพัฒนาและผลิตเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล หรือเครื่อง RVM (Reverse Vending Machines) สำหรับจัดการขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมในเครื่องเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีบีบ-อัดขวด/กระป๋องให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและเพิ่มการรองรับปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้มากขึ้น รวมทั้ง มีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับเครื่อง เครื่อง RVM ที่ผลิตขึ้น นับเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะยุค Thailand 4.0 สำหรับบริการคนในเขตเมือง จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก และเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนหันมาคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล จากการทิ้งเปล่าเป็นการทิ้งแบบเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น (ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม)

This slideshow requires JavaScript.

 

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

ประมวลภาพการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

ประมวลภาพการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม” เมื่อวันพุธที่ 13  กันยายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม SC Park ห้องรัชดา ชั้น 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านกากของเสียอุตสาหกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งวิทยากรรับเชิญได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ ผู้เชี่ยวด้านการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์

2) ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

3) คุณคมสัน ผึ้งแดง เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกวางแผนโรงงาน ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

4) คุณธีระพล ติรวสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีโอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

โดยข้อมูลศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.rmutprecycling.com

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment