รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

เปิดรับสมัคร เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) หลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ในภาคปกติ และ ภาคสมทบ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มิถุนายน 2561

>>> ใบสมัคร Download <<<

สนใจสอบถามรายละเอียด 
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 08-9799-3999
อ.สุวัสส์ 09-2253-6240

Posted in ประกาศ | Tagged , | Leave a comment

พิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยในพิธีจัด ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่าน

ขอบคุณภาพจาก : www.eng.rmutp.ac.th

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยคณะ) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยคณะ) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบคุณภาพจาก : www.eng.rmutp.ac.th

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ้อมย่อยคณะ วันอาทิตย์ที่  12  พฤศจิกายน  2560 ณ  ห้องประชุมเฟืองเหนือ  ชั้น  ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พระนครเหนือ)
*** กำหนดการซ้อมย่อยคณะ ***
ซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306

สอบถามกำหนดการ, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

Posted in ประกาศ | Tagged , | Leave a comment

เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (Reverse Vending Machine; RVM)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ทำการศึกษาพัฒนาและผลิตเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล หรือเครื่อง RVM (Reverse Vending Machines) สำหรับจัดการขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมในเครื่องเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีบีบ-อัดขวด/กระป๋องให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและเพิ่มการรองรับปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้มากขึ้น รวมทั้ง มีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับเครื่อง เครื่อง RVM ที่ผลิตขึ้น นับเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะยุค Thailand 4.0 สำหรับบริการคนในเขตเมือง จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก และเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนหันมาคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล จากการทิ้งเปล่าเป็นการทิ้งแบบเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น (ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม)

This slideshow requires JavaScript.

 

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment