อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. นักวิจัย

3. นักวิชาการศึกษา และสาขาอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง