อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.นักวิจัย

3.นักวิชาการศึกษา และสาขาอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.