หลักสูตร ป.ตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานหลักสูตร)

ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Asst. Prof. Saharat  Wongsisa

M.Eng. Program in Sustainable Industrial Management Engineering Lecturer (Program Chairperson)

Email : saharat_w@hotmail.com

นายสุวัสส์  แพ่งธีระสุขมัย (รักษาการแทนหัวหน้าสาขา)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Suwat Paengteerasukkamai

Sustainable Industrial Management Engineering Head (Acting)

Lecturer of  Program in Sustainable Innovation Engineering Technology

Email : suwat.tat@gmail.com

นางสาวประภาพร  พลอยยอด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Prapaphorn  Ployyod

Lecturer of  Program in Sustainable Innovation Engineering Technology

Email : pprapaphorn@ymail.com

ดร.สุวิทย์  แพงกันยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Suwit Paengkanya, Ph.D. (Energy Technology)

M.Eng. Program in Sustainable Industrial Management Engineering Lecturer

Email : suwit.p@rmutp.ac.th

นางสาวปิยะภรณ์  มีศิริ

นักวิชาการศึกษา

Piyapron  Meesiri

Educator

Email : Piyapron9449@gmail.com