ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Sustainable
Innovation Engineering Technology (Continuing Program)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)
ชื่อย่อ (ไทย) อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Industrial Technology
(Sustainable Innovation Engineering Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ind.Tech. (Sustainable Innovation Engineering Technology)