หลักสูตร ป.โท

ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

Natworapol Rachsiriwatcharabul, Ph.D., PE.

M.Eng. Program in Sustainable Industrial Management Engineering Lecturer

Email : natworapol.r@rmutp.ac.th

ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดี

Prin Boonkanit, Ph.D., PE.

M.Eng. Program in Sustainable Industrial Management Engineering Lecturer

Email : prin.b@rmutp.ac.th

ดร.สุวิทย์  แพงกันยา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Suwit Paengkanya, Ph.D. (Energy Technology)

M.Eng. Program in Sustainable Industrial Management Engineering Lecturer

Email : suwit.p@rmutp.ac.th

นางสาวปิยะภรณ์  มีศิริ

นักวิชาการศึกษา

Piyapron  Meesiri

Educator

Email : Piyapron9449@gmail.com