ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

บูรณาการวัสดุ พลังงาน สิ่งแวดล้อมด้วยกฎธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ เจตคติ และความเข้าใจกฎของธรรมชาติ เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในภาคทฤษฎี การวิจัย และพัฒนา สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางของความยั่งยืน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและระบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความสมดุลกับธรรมชาติ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานด้านการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และหน่วยงานที่สังกัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม