แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (2 ปี ต่อเนื่อง)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 77 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายละเอียด หน่วยกิต
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 62
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 77