แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (2 ปี ต่อเนื่อง)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 77 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

รายละเอียด หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 6
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ 62
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 77