การจัดประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
The 1st Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2012
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
The 2nd Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2013
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
The 3rd Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2014
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
The 4th Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2015
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

This slideshow requires JavaScript.

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
The 5th Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2016
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

This slideshow requires JavaScript.