เอกสารดาวน์โหลด

1. เอกสารและใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท

2. คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ มทร.พระนคร

3. แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

4. แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา

5. แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

6. แบบลาพักการศึกษา

7. แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์

8. มคอ.3 (Word)-ตัวอย่าง

9. มคอ.3 (Word)

10. คู่มือการเขียนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยระดับปริญญาโท

11. คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ

12. แบบฟอร์มการค้นคว้าอิสระ

13. แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา word. 

14. แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา PDF.

15. แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ word. 

16. แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ PDF.

17. แบบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ PDF. 

18. แบบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ word.

19. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5.4-12-1 PDF.

20. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5.4-12-1 word.

21. แบบสอบถามความพึงพอใจ questionare_tqfkpi 5.4_ปีการศึกษา 2558 PDF.

22. แบบสอบถามความพึงพอใจ questionare_tqfkpi 5.4_ปีการศึกษา 2558 word.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *