การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ

(อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แจ้งชื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น*

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สุวัสส์ 0-2836-3000 ต่อ 4174-5

 

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ (อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สุวัสส์ 0-2836-3000 ต่อ 4174-5

*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แจ้งชื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้มุมมองนักนโยบายสาธารณะ

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

การพัฒนาประเทศไทยตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้มุมมองนักนโยบายสาธารณะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้มุมมองนักนโยบายสาธารณะ” วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Posted in ประกาศ | Tagged , | Leave a comment

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมของหน่วยงานราชการ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “อนาคตวิศวกรนักปฏิบัติกับการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้ “โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมของหน่วยงานราชการ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรณพ  ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เมื่อวันวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองขาว อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment