ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in
Sustainable Industrial Management Engineering

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
ชื่อย่อ (ไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Engineering
(Sustainable Industrial Management Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M. Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering)