อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกรด้านการบริหารจัดการ

 • วิศวกรด้านการจัดการกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
 • วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
 • วิศวกรจัดการเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสมัยใหม่อย่างสมดุลด้านลดภาวะโลกร้อน

2. นักวิจัยและพัฒนา

 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
 • นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • นักวิจัยผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (waste) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

3. ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ

 • ผู้จัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อความยั่งยืน
 • ผู้จัดการองค์กรเชิงบูรณาการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการขาย การจัดหาทรัพยากร การวางแผนเพื่อการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการระบบการเงิน การจัดทำระบบบัญชี และการจัดการทรัพยากร
 • เป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

4. นักวิชาการเฉพาะทาง

 • ผู้นำชุมชนที่มีความสามารถในการปลูกจิตสำนึกในสิทธิมนุษยชนด้วยความเป็นธรรม
 • นักวิชาชีพที่มีความชำนาญตามหลักการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน