ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.2564)

ภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Sustainable
Innovation Technology Engineering (Continuing Program)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ปรับปรุง พ.ศ.2564)

ชื่อเต็ม (ไทย)  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)
ชื่อย่อ (ไทย) อส.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Industrial Technology
(Sustainable Innovation Technology Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ind.Tech. (Sustainable Innovation Technology Engineering)