เอกสารดาวน์โหลด

1. เอกสารและใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.โท

2. คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ มทร.พระนคร

3. แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

4. แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา

5. แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

6. แบบลาพักการศึกษา

7. แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์

  1. สสท.บศ. 1-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Word, PDF)
  2. สสท.บศ. 2-1 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Word, PDF)
  3. สสท.บศ. 3-1 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Word, PDF)

8. แบบฟอร์มการขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  1. สสท.บศ. 1-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ (Word, PDF)
  2. สสท.บศ. 2-1 แบบขอสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา (Word, PDF)
  3. สสท.บศ. 3-1 แบบขอสอบค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา (Word, PDF)
  4. สสท.บศ. 4-1 แบบขอสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิต (Word, PDF)

9. มคอ.3 (Word)-ตัวอย่าง

10. มคอ.3 (Word)

11. คู่มือการเขียนเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยระดับปริญญาโท

12. คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ

13. แบบฟอร์มการค้นคว้าอิสระ

14. แบบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ PDF. 

15. แบบประเมินผลการสอบข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ word.

16. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5.4-12-1 PDF.

17. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5.4-12-1 word.

18. แบบสอบถามความพึงพอใจ questionare_tqfkpi 5.4_ปีการศึกษา 2558 PDF.

19. แบบสอบถามความพึงพอใจ questionare_tqfkpi 5.4_ปีการศึกษา 2558 word.