ประกาศ

ประกาศการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

เพื่อให้การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 31 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สาขาวิชาฯ จึงขอประกาศกาหนดการและรายละเอียด เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับนักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ

วจอ 019_2563 ประกาศกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ QE 2_2563

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำปีการศึกษา 2/2563