กิจกรรมประกาศ

(กำหนดการจัดงาน) การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3

   Image result for มศว png   Image result for สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน png   Image result for ม เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า png   Image result for มทร.พระนคร png

การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3

 The 3rd Conference on Innovation Engineering and Technology for Economy and Society

ประกาศ

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

กำหนดการนำเสนอบทความ 

 • กำหนดการนำเสนอบทความ

 • ลำดับการนำเสนอบทความ

 • ผู้นำเสนอบทความ ใช้เวลาในการนำเสนอบทความรวมตอบข้อสักถามจากคณะกรรมการและผู้สนใจ ไม่เกิน 15 นาที
 • ให้ผู้นำเสนอ นำไฟล์ PPT ลงในคอมพิวเตอร์แลปท็อปที่เตรียมให้ก่อนการนำเสนอในช่วงเวลา 10.00 น. และ 12.50 น.

กำหนดการนำเสนอบทความ แบบเสมือนจริง 

 

ดาวน์โหลดเล่มบทความวิจัยและวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) เผยแพร่ผลงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563บทความ สรุปการประชุมวิชาการ 01 - Blooddonation
ผลงานบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการเผยแพร่ผลงานแล้วในวันที่ 29 มีนาคม 2563 (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศ

การเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและวิชาการงานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดดำเนินการงานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 (ดังกล่าวกำหนดการเดิม) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรนา) นั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีประกาศขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว (เฉพาะส่วนงานพิธีการเปิดงานประชุม การบรรยายพิเศษจากวิทยากร การนำเสนอผลงานบทความวิจัยและวิชาการ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมอันนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส

ทั้งนี้ในส่วนของการตีพิมพ์ผลงานบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและการเผยแพร่ผลงานยังคงดำเนินการดังกำหนดการเดิมคือ  วันที่ 29 มีนาคม 2563 แม้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการฯ จะมีกำหนดการเลื่อนออกไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีประกาศปิดทำการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ส่งผลให้กระบวนการการจัดทำรูปเล่มผลงานบทความวิจัยและวิชาการ (Proceeding) และใบเสร็จรับเงินของผู้ลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งในส่วนของรูปเล่มบทความวิจัยและวิชาการ รวมถึงใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนนั้น เมื่อทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศเปิดทำการเป็นปกติ ทางคณะกรรมการฯ จะเร่งดำเนินการโดยทันที

ดาวน์โหลดเล่มบทความวิจัยและวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) เผยแพร่ผลงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563บทความ สรุปการประชุมวิชาการ 01 - Blooddonation
ผลงานบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการเผยแพร่ผลงานแล้วในวันที่ 29 มีนาคม 2563 (ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

 

 

 

 

 


ประกาศเลื่อนการจัดงารการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่ 3
(ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดความแพร่ระบาดโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงเวลาการจัดดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ได้อย่างแน่นอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงานที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคลากรที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในส่วนพิธีการเปิดงานประชุมวิชาการฯ การนำเสนอบทความวิจัย และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและดำเนินการประกาศการจัดงานอีกครั้งอย่างเป็นทางการตามความเหมาะสมต่อไปเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติ (ตามประกาศแนบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย (หัวหน้าสาขาวิชา) โทร. 092-2536240

อาจารย์พุทธิพงศ์ เลขะชัยวรกุล  โทร 088-228-4560

 

 

 

  หลักการและเหตุผล

          เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาศเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานวิจัยของตนเอง เปิดโอกาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาศในการแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัย โดยให้นักศึกษาหรืออาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาศผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหลายๆ มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและได้รับความรู้ด้านวิชาการ
 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา

 

 

  กำหนดการ (Call for Papers)

        ส่งบทความฉบับเต็ม : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่   22 กุมภาพันธ์ 2563    😆 ขยายเวลาถึง  8 มีนาคม  2563 
        แจ้งผลการตรวจบทความ : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563     😆 ตั้งแต่  6 – 12 มีนาคม 2563
        ส่งไฟล์บทความฉบับเต็ม(ฉบับสมบูรณ์) : วันที่ 15 มีนาคม 2563           
        วันที่นำเสนอบทความและโปสเตอร์ : วันที่ 29 มีนาคม 2563 เลื่อนการจัดงานอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

การส่งบทความ

ระบบการชำระเงิน

 • คู่มือการชำระเงินลงทะเบียน
 • ดำเนินการตามคู่มือ และส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ E-Mail : paymentietcon2020@gmail.com
 • ผู้นำเสนองานอันดับรองลงมาท่านอื่นที่เข้าร่วมงาน หรือผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท ต่อท่าน (สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มี.ค. 63) และ ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน (หลังวันที่ 15 – 29 มี.ค. 63) จะได้รับเอกสารกระเป๋า, เอกสารบรรยาย และอาหารกลางวัน (เมื่อชำระเงินทางระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการชำระค่าลงทะเบียน *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • *ผู้ที่ชำระเงินลงทะเบียนในส่วนของการนำเสนอประเภทบทความ(Paper) จะได้รับเล่ม Proceeding, Flash drive, กระเป๋า, ประกาศนียบัตร และอาหารกลางวัน
 • *ผู้ที่ชำระเงินลงทะเบียนในส่วนของการนำเสนอประเภทโปสเตอร์(Poster) จะได้รับ Flash drive, กระเป๋า, ประกาศนียบัตร และอาหารกลางวัน

                   

    แบบสำรวจการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สถานะการ COVID-19 (ด่วน)

         

               ข้อมูลการเดินทางสถานที่จัดงาน

         

ติดต่อผู้ประสานงาน :(ภายในเวลาราชการ)
อาจารย์ ดร.สรสุธี.  บัวพูล  เบอร์โทร 095-745-8446 (บทความ และการนำเสนอผลงาน) 
 อาจารย์พุทธิพงศ์   เลขะชัยวรกุล เบอร์โทร 088-228-4560 (การลงทะเบียน และชำระเงิน)
 นางสาวทิพย์มณี  โรมพันธ์ เบอร์โทร 095-506-4942
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 02-8360-3000 ต่อ 4129 
                              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร