ประกาศ

ขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – RMUTP Rajamangala University of Technology Phra Nakhonสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย _ โลโก้  

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10

ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564” โดยเปิดรับบทความวิจัย 9 สาขาวิชา

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ google meet

ห้องนำเสนอ (ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet)

 

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเต็มเรื่อง (Full paper) :  ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 มาที่ E-mail : ECO.SIIMC2021@gmail.com
  • แจ้งผลการประเมินบทความเต็มเรื่อง :  ภายในวันที่ 21 กันยายน 2564
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว : ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
  • ส่งไฟล์วิดีโอการนำเสนอในลักษณะการเผยแพร่แบบออนไลน์ : ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564
  • นำเสนอผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยผ่านช่องทางออนไลน์ของการจัดงานประชุมวิชาการฯ
  • ท่านจะได้รับเล่ม Proceeding, USB บันทึกไฟล์ Proceeding ฉบับสมบูรณ์ ,ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ และใบประกาศนียบัตรบทความวิชาการหรือบทความวิจัยดีเด่น (หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) หลังเสร็จสิ้นงานประชุมวิชาการฯ

*** Full Paper Template 2021 ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งบทความ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ศิวรุตม์ จุลพรหม โทรศัพท์ 085-672-3868 นางสาวทิพย์มณี  โรมพันธ์  โทรศัพท์ 095-506-4942

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
www.lel.or.th คุณเบญจวรรณ กุศลส่ง โทรศัพท์ 02-345-1264