ประกาศ

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – RMUTP Rajamangala University of Technology Phra Nakhonสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย _ โลโก้  

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10

ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564” โดยเปิดรับบทความวิจัย 9 สาขาวิชา

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ google meet

หน้าปกเล่มรายงานการประชุมวิชาการ

เล่มรายงานการประชุมวิชาการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งบทความ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ศิวรุตม์ จุลพรหม โทรศัพท์ 085-672-3868 นางสาวทิพย์มณี  โรมพันธ์  โทรศัพท์ 095-506-4942

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
www.lel.or.th คุณเบญจวรรณ กุศลส่ง โทรศัพท์ 02-345-1264