ประกาศ

ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

          ด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ประจำภาคการศึกษา 3/2563  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน จึงขอประกาศผลการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษา 3/2564