Category Archives: กิจกรรม

พิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อค … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยคณะ) ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (Reverse Vending Machine; RVM)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสาข … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

ประมวลภาพการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

ประมวลภาพการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกา … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

ICON SCI the 8th RMUTP International Conference

มทร.พระนคร ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ค … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment