ประมวลภาพการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

Posted Posted in กิจกรรม

ประมวลภาพการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุแ […]