กิจกรรม

การฝึกซ้อมรับปริญญา ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 (ซ้อมย่อยคณะ)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*** คณาจารย์ประจำสาขาวิชา ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ จะนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต ***