เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

Posted Posted in ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียนเชิญผู้ประกอบการ […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน”

Posted Posted in ประกาศ

ฟรี! ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน & […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ค […]