เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (Reverse Vending Machine; RVM)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ทำการศึกษาพัฒนาและผลิตเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล หรือเครื่อง RVM (Reverse Vending Machines) สำหรับจัดการขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมในเครื่องเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีบีบ-อัดขวด/กระป๋องให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและเพิ่มการรองรับปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้มากขึ้น รวมทั้ง มีระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับเครื่อง เครื่อง RVM ที่ผลิตขึ้น นับเป็นนวัตกรรมการจัดการขยะยุค Thailand 4.0 สำหรับบริการคนในเขตเมือง จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก และเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนหันมาคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล จากการทิ้งเปล่าเป็นการทิ้งแบบเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น (ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม)

This slideshow requires JavaScript.

 

This entry was posted in กิจกรรม and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.