ประกาศ

เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2017

เปิดรับบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ( The 6th National Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2017 ; SIIMC 2017)” ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเรื่องเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
  • แจ้งผลการประเมินบทความเรื่องเต็ม ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560

Full Paper Template 2017 (Download Word) (Download PDF)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.iei.or.th

คุณสุนิษา สิกุลจ้อย โทร 02-345-1261 โทรสาร 02-345-1266-7

E-mail : anusas@off.fti.or.th