ประกาศ

เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2018

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยเปิดรับบทความวิจัยจำนวน 9 สาขาวิชา (ดังรายละเอียด) ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเรื่องเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  4 กันยายน 2561
  • แจ้งผลการประเมินบทความเรื่องเต็ม ภายในวันที่ 11 กันยายน 2561
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561

*** Full Paper Template 2018 *** (Download Word) (Download PDF)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อรายละเอียดการส่งบทความ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Website : www.sime.eng.rmutp.ac.th

ดร.สุรชัย กาญจนาคม โทรศัพท์ 06-4649-6171, ดร.เทอดพงษ์ แดงสี โทรศัพท์ 08-1496-5464

E-mail : sime.eng@rmutp.ac.th

ติดต่อรายละเอียดการลงทะเบียน

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.iei.or.th

คุณนิตยา จิตรดำรง โทรศัพท์ 02-345-1263

E-mail : ECO.SIIMC2018@gmail.com