ประกาศ

การประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อาจารย์ SIME เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดการประชุมและการบบรยายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นเรื่องนวัตกรรม การวิจัย ความท้าทายในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเปรียบเทียบกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวัน