ประกาศ

ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (แนบตามประกาศนี้)

วจอ_ 166 ประกาศผลสอบ QE 1_2562