ประกาศ

ขยายระยะเวลาการรับบทความวิชาการ SIIMC 2019 (ถึง 6 ก.ย. 2562)

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562” โดยเปิดรับบทความวิจัยจำนวน 9 สาขาวิชา (ดังรายละเอียด) ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเต็มเรื่อง (Full paper) : ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 *** ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 *** มาที่ E-mail : ECO.SIIMC2019@gmail.com
  • แจ้งผลการประเมินบทความเต็มเรื่อง : ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว : ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

*** Full Paper Template 2018 ***

Download Word

Download PDF

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งบทความ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
www.sime.eng.rmutp.ac.th ดร.สุวิทย์ แพงกันยา โทร. 08-1988-6807 ดร.สรสุธี บัวพูล โทร. 09-5745-8446
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
www.lel.or.th คุณนิตยา จิตรดำรง โทรศัพท์ 02-345-1263, คุณชนันดา ปัญญา โทรศัพท์ 02-345-1267 E-mail : ECO.SIIMC2019@gmail.com