กิจกรรม

พิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยในพิธีจัด ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่าน

This slideshow requires JavaScript.

ขอบคุณภาพจาก : www.eng.rmutp.ac.th