ประกาศ

การพัฒนาประเทศไทยตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้มุมมองนักนโยบายสาธารณะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้มุมมองนักนโยบายสาธารณะ” วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์