Tag Archives: โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมของหน่วยงานราชการ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมของภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาว … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ (WiL + STEM)

เมื่อวันที่ 17 -18 มีนาคม 2559 สาขาวิชาว … Continue reading

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , | Leave a comment