Tag Archives: การอบรมเชิงวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน”

ฟรี! ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครง … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อ … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้มุมมองนักนโยบายสาธารณะ

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment